Taisyklės

Naudojimo sąlygos

Registruodamiesi dalyviu internetiniam aukcionui www.romu.ee, jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir sutinkate su šios Naudotojo sutarties sąlygomis (toliau – Sąlygos).
Sąlygos taikomos tarp visų asmenų, naudotoju užsiregistravusių interneto svetainėje http://www.romu.ee (toliau – Klientas) ir svetainės savininko („AMJ Autoäri OÜ“, registracijos kodas 10615599, toliau ROMU.EE) aukcione atsirandantiems teisiniams santykiams.
Be Sąlygų, Kliento ir ROMU.EE santykiai reguliuojami Estijos Respublikoje galiojančiomis teisinėmis normomis.

Klientai naudoja Aukcioną visiška savo atsakomybe. ROMU.EE neatsako už Klientų Aukcione pateiktų pasiūlymų teisėtumą, teisingumą ir galiojimą bei už kitų Klientų įsipareigojimų, kylančių dėl Aukciono naudojimo, vykdymą.
www.romu.ee tinklalapis ir visas jo turinys yra saugomi pagal autorių teisių apsaugos įstatymus.

 

Registracija:

Galite užsiregistruoti elektroniniu būdu adresu www.romu.ee, užpildydami atitinkamą formą su reikiama informacija arba „AMJ Autoäri OÜ“ adresu Üksnurme tee 14, Saku, Harju apskritis.
Registruota vartotojo paskyra galioja neribotą laiką. Vartotojas turi teisę nutraukti dalyvavimą Aukcione, pateikdamas ROMU.EE atitinkamą pareiškimą.
Vartotoju gali registruotis bent 18 metų amžiaus fizinis asmuo, pagal Estijos Respublikos įstatymus turintis visišką veiksnumą, arba tinkamai registruotas juridinis asmuo, kurio atstovas turi visus įgaliojimus dalyvauti Aukcione tokio juridinio asmens vardu ir už jį, veikti tokio juridinio asmens vardu ir priimti tokiam juridiniam asmeniui vykdyti skirtus įsipareigojimus.

 

Klientas įsipareigoja:

Registruodamasis Aukciono naudotoju pateikti tik tikrus duomenis, įskaitant registruotis teisingu ir pilnu vardu, asmens tapatybės kodą ir galiojantį el. pašto adresą;
Aukcionui naudoti skirtus slaptažodį ir vartotojo vardą saugoti taip, kad jie nepatektų į trečiųjų šalių rankas, išskyrus tuos atvejus, kai Klientas yra įgaliojęs tokias trečiąsias šalis atstovauti sau naudojantis tokiomis Paslaugomis;
informuoti nedelsiant el. paštu ROMU.EE dėl visų duomenų ir aplinkybių, kurios pasikeitė, palyginti su duomenimis, pateiktais registruojantis tinklalapio naudotoju;
informuoti nedelsiant el. paštu ROMU.EE dėl tinklalapio naudojimo, praradus slaptažodį ir (arba) naudotojo ID arba šiems patekus į trečiųjų šalių valdą;
prieš pateikiant pasiūlymą, vietoje patikrinti siūlomas prekes ir (arba) daiktus
(Saku, Üksnurme tee 14) ir įsitikinti teikiamo pasiūlymo teisingumu;

laimėtai ir apmokėtai transporto priemonei Kelių administracijoje įforminti savininko keitimąsi, išregistruoti iš registro pagal sunaikinimo pažymą arba įforminti eksportą;
laimėjus Aukcioną, pasirašyti sutartį ir išvežti transporto priemonę iš pardavimo aikštelės ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sąskaitoje faktūroje arba sutartyje nurodyto termino;

 

ROMU.EE įsipareigoja

Leisti Klientams susipažinti su Aukcione parduodamomis prekėmis;
pasibaigus aukcionui, informuoti Klientą, kuris pateikė geriausią
pasiūlymą, kuriam prekių savininkas sutiko parduoti prekes ir susitarti dėl apmokėjimo už prekes
bei vėlesnio prekių pristatymo tvarkos;
neatskleisti trečiosioms šalims Klientų asmens duomenų
(išskyrus įstatymų nustatytus atvejus: paaiškinant ir (arba) aptinkant neteisėtą veiklą);
neatskleisti pirkėjo duomenų trečiajai šaliai (išskyrus gavus pirkėjo sutikimą).

 

ROMU.EE :

Jokiu būdu neatsako už Aukcione parduodamų prekių ar transporto priemonių komplektų pilnumą ar techninę būklę;
turi teisę pratęsti siūlymo laiką, keisti paskelbtų pasiūlymų turinį, pakeisti interneto svetainės išdėstymą ir turinį;
turi teisę atšaukti pasiūlymo rezultatus, jei pasiūlymų teikimui turėjo įtakos techninis programinės įrangos gedimas arba jei pasiūlymo laimėtojas pažeidė Naudotojo sutarties sąlygas arba kokiu nors būdu darė įtaką natūraliai pasiūlymų teikimo eigai arba jei pasiūlymai teikiami per statytinius;
turi teisę reikalauti sutarties netesybų už Aukciono laimėjimo atsisakymą (iki 10% galutinės sumos);
turi teisę apskaičiuoti delspinigius 0,2% laiku neapmokėtos sumos per dieną. Sąskaitos faktūros, kurios nebuvo apmokėtos laiku, per 1 mėnesį nuo sąskaitos faktūros išrašymo persiunčiamos inkasavimo arba skolų išieškojimo bendrovei, o Klientas įsipareigoja padengti visas išlaidas, susijusias su laiku neapmokėtais mokėjimais, įskaitant skolų išieškojimo išlaidas (inkasavimo, teismo proceso išlaidas ir t. t.);
turi teisę reikalauti mokesčio už automobilio stovėjimą (pagal kainoraštį), jei automobilis neišvažiuoja per nustatytą laiką (per 5 darbo dienas nuo sąskaitos faktūros išrašymo arba sutarties įsigaliojimo dienos).
Turi teisę keisti Aukciono tvarką ir būdą;
turi teisę apriboti arba atšaukti Kliento naudojimo teises, jei Klientas pažeidžia Romu.ee naudojimo sąlygas.

Aukciono tipas:

Aukciono laikmatis rodo likusį laiką, skirtą užsiregistruoti (arba pasiūlymams teikti), norint dalyvauti Aukcione telefonu. Kai laikas pasieks nulį, žiniatinklyje bus rodomas geriausias pasiūlymas ir pranešimas „Vyksta aukcionas telefonu“. Be to, rodomas pranešimas „Didžiausias kainos pasiūlymas telefonu“. Toliau Aukcionas vyks telefonu SU VISAIS žmonėmis, kurie pateikė savo pasiūlymą. Aukcionas baigiasi, kai nugalėtojas išaiškėja, o kiti dalyviai nebenori daugiau siūlyti. INTERNETE SIŪLANTIS GERIAUSIĄ KAINĄ NĖRA AUTOMATIŠKAI AUKCIONO NUGALĖTOJAS!

Pasibaigus Aukcionui, Aukciono protokolas perduodamas prekių pardavėjui. Po pardavimo priėmimo laimėtojas gaus sąskaitą faktūrą arba sutartį, pagal kurią bus apmokama už prekes. Prekės gali būti gautos gavus pinigus ir po savininko pasikeitimo Kelių administracijoje arba išregistravus iš apskaitos. Prekės yra adresu Üksnurme tee 14, Saku alevik, Harju apskritis 75501 (jei nenurodyta kitaip).

Informacija:

Ribinės kainos aukciono atveju savininkas įsipareigoja parduoti prekes, jei buvo viršyta ribinė kaina. Ribinė kaina yra dvigubai didesnė už pradinę kainą (įprastajame aukcione įsipareigojimo nėra).
Aukcione parduodamos transporto priemonės ir (arba) prekės garantijos neturi, nebent ji būtų konkrečiai nurodyta prie objekto. Čia išdėstytų sąlygų pakeitimas ar papildymas įsigalios iš karto po to, kai Romu.ee bus paskelbtos naujos sąlygos. Jei Klientas per 1 savaitę nepraneša apie naudojimo teisių atsisakymą, laikoma, kad Klientas sutiko su naujomis sąlygomis.

Papildomų paslaugų kainoraštis:

Transporto priemonės kėlimas šakiniu krautuvu 20 €.

Transporto priemonės eksporto įforminimas greitkelio biure ir registracijos liudijimo išsiuntimas paštu 30 €.

Tranzito numerių įforminimas: pagal susitarimą.

Automobilio parkavimo mokestis 5€ parai.

Paslaugos mokestis atsiskaitant grynaisiais yra 0,6% nuo sumos (minimalus mokestis 5€)

Sunkvežimio ar priekabos stovėjimo mokestis 15 € už dieną.

* Prie kainų pridedamas PVM