Noteikumi

Lietošanas noteikumi

Reģistrējoties par interneta izsoles www.romu.ee lietotāju, jūs apliecināt, ka esat izlasījis un piekrītat šī lietotāja līguma noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi).
Noteikumi attiecas uz tiesiskajām attiecībām, kas rodas Izsoles laikā starp visām personām, kas reģistrējušās kā vietnes http://www.romu.ee lietotāji (turpmāk tekstā – “Klients”), un lapas īpašnieku (AMJ Autoäri OÜ, reģistrācijas kods 10615599, turpmāk tekstā – “ROMU.EE”).
Papildus Noteikumiem Klienta un ROMU.EE attiecības regulē Igaunijas Republikā spēkā esošās tiesību normas.

Klienti Izsoli izmanto pilnībā uz savu atbildību. Vietne ROMU.EE nav atbildīga par izspolē Klientu veikto piedāvājumu likumību, patiesumu un spēkā esamību, kā arī par citu Klientu saistību izpildi, kas izriet no Izsoles izmantošanas.
www.romu.ee Vietne lapa un viss tās saturs ir aizsargāts saskaņā ar Autortiesību likumu.

 

Reģistrācija:

Reģistrēties var elektroniski vietnē www.romu.ee, aizpildot attiecīgu anketu ar nepieciešamo informāciju, vai uzņēmuma AMJ Autoäri OÜ adresē Üksnurme tee 14, Saku, Harju apriņķis (Üksnurme tee 14, Saku, Harjumaa).
Reģistrētā lietotāja konts ir spēkā uz nenoteiktu laiku. Lietotājam ir tiesības pašam izbeigt dalību izsolē, iesniedzot atbilstoša satura pieteikumu vietnē ROMU.EE.
Par lietotāju var reģistrēties vismaz 18 gadus veca fiziska persona, kas saskaņā ar Igaunijas Republikas likumdošanu ir pilnībā rīcībspējīga, vai prasībām atbilstoši reģistrēta juridiska persona, kuras pārstāvim ir visas pilnvaras izmantot Izsoli šādas juridiskas personas labā un tās vārdā, rīkoties šādas juridiskas personas vārdā un uzņemties saistības šādai juridiskai personai.

 

Klients apņemas:

Reģistrējoties par Izsoles lietotāju, iesniegt pilnīgi patiesus datus, tostarp reģistrēties ar savu īsto un pilno vārdu, personas kodu un izmantojot spēkā esošu e-pasta adresi;
Saglabāt Izsoles lietošanai fiksēto paroli un lietotājvārdu tā, lai tas nenonāktu trešo personu rokās, izņemot gadījumā, ja Klients ir pilnvarojis šādas trešās personas pārstāvēt viņu Pakalpojumu lietošanā;
Nekavējoties pa e-pastu informēt vietni ROMU.EE par visiem datiem un apstākļiem, kas ir mainījušies salīdzinājumā ar tiem, kas iesniegti, reģistrējoties par vietnes lietotāju;
Nekavējoties pa e-pastu informēt par vietnei ROMU.EE fiksētās paroles un/vai lietotājvārda nozaudēšanu vai nonākšanu trešo personu rīcībā;
Pirms piedāvājuma izteikšanas iepazīties ar piedāvātajām precēm/priekšmetiem uz vietas
(Saku, Üksnurme tee 14) un pārliecināties sava piedāvājuma pareizībā;

Izsolē iegūtajam un apmaksātajam transportlīdzeklim Valsts autoceļu pārvaldē noformēt īpašnieka maiņas procesu, dzēst no reģistra ar automašīnu kapsētai norakstāma transportlīdzekļa izziņu vai noformēt eksportu;
Uzvarot izsolē, parakstīt līgumu un aizvest transportlīdzekli no tirdzniecības vietas ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc rēķinā vai līgumā norādītā apmaksas termiņa;

 

ROMU.EE apņemas

Piedāvāt iespēju klientiem iepazīties ar izsolē esošām precēm;
Izsoles beigās informēt labāko piedāvājumu veikušo klientu, kuram preces pārdošanu ir
akceptējis preces īpašnieks, kā arī vienoties par preču apmaksas kārtību
un tai sekojošo preces nodošanu;
Neizpaust klientu personas datus trešajām personām
(izņemot likumā noteiktos gadījumus: nelikumīgu darbību noskaidrošanai/identificēšanai);
Neizpaust pircēja datus trešajām personām (izņemot ar pircēja piekrišanu).

 

ROMU.EE :

Nekādā ziņā nav atbildīgs par izsolē esošo preču vai transportlīdzekļu komplektāciju vai stāvokli;
Ir tiesības pagarināt piedāvājuma periodu, mainīt publicēto piedāvājumu saturu, mainīt mājaslapas izkārtojumu, kā arī saturu;
Ir tiesības atcelt piedāvājuma rezultātus, ja piedāvājumu gaitu ir ietekmējusi programmatūras tehniska kļūme, vai, ja piedāvājuma uzvarētājs ir pārkāpis lietotāja līguma noteikumus, vai jebkādā veidā ietekmējis piedāvājuma dabisko gaitu, vai, ja piedāvājumi tiek veikti ar fiktīvu personu starpniecību;
Ir tiesības pieprasīt līgumsodu par atteikšanos no izsoles uzvaras tiesībām (līdz 10% no galīgās summas);
Ir tiesības no noteiktajā termiņā neapmaksātiem rēķiniem iekasēt nokavējuma procentus 0,2% apmērā no termiņā neapmaksātās summas dienā. Noteiktajā termiņā neapmaksātie rēķini 1 mēneša laikā pēc rēķina izrakstīšanas tiek pārsūtīti inkaso uzņēmumam vai uzņēmumam, kas nodarbojas ar parādu piedziņu, savukārt Klients apņemas segt visus izdevumus, kas saistīti ar termiņā neapmaksātiem maksājumiem, ieskaitot parādu piedziņas izdevumus (inkaso, tiesas izdevumi utt.);
Ir tiesības pieprasīt maksu par autostāvvietu (saskaņā ar cenrādi), ja transportlīdzeklis netiek aizgādāts noteiktajā laikā (5 darba dienas pēc rēķina/līguma spēkā stāšanās).
Ir tiesības mainīt izsoles veikšanas kārtību un veidu;
Ir tiesības ierobežot vai atsaukt Klienta lietošanas tiesības, ja Klients pārkāpj Romu.ee lietošanas noteikumus.

Izsoles veids:

Izsoles taimeris rāda atlikušo reģistrēšanās laiku (jeb piedāvājuma veikšanas laiku), lai piedalītos izsolē, kura notiek pa tālruni. Kad laiks sasniedz nulli, tad pie produkta tiek parādīts labākais piedāvājums internetā un ziņojums “Notiek tālruņa izsole.” Papildus tiek rādīts ziņojums “Augstākā cena pa tālruni”. Tālāk izsole notiek pa tālruni jau ar VISIEM cilvēkiem, kuri ir izteikuši savu piedāvājumu. Izsole beidzas, kad ir noskaidrots uzvarētājs, un citi dalībnieki vairs nevēlas izteikt piedāvājumu. LABĀKAIS PIEDĀVĀTĀJS INTERNETĀ AUTOMĀTISKI NAV IZSOLES UZVARĒTĀJS!

Kad izsole ir beigusies, izsoles protokols tiek nosūtīts preces pārdevējam. Pēc pārdošanas akceptēšanas uzvarētājam tiek nosūtīts rēķins vai līgums, uz kura pamata var veikt apmaksu par preci. Preces var saņemt pēc naudas ienākšanas un veiktas īpašuma maiņas vai no reģistra dzēšanas procedūras izdarīšanas Valsts autoceļu pārvaldē. Preces atrodas adresē Üksnurme tee 14, Saku ciemats, Harju apriņķis 75501 (Üksnurme tee 14, Saku alevik, Harju maakond 75501) (ja nav norādīts citādi).

Informācija:

Izsoles ar robežcenu gadījumā īpašnieks apņemas preces pārdot, ja tiek pārsniegta robežcena. Robežcena ir dubulta sākumcena (parastajā izsolē nav nekādu saistību).
Transportlīdzekļiem/precēm, kas tiek pārdotas izsoles laikā, nav garantijas, ja vien tas nav atsevišķi norādīts pie objekta. Šeit sniegto noteikumu grozīšana vai papildināšana stājas spēkā tūlīt pēc jauno noteikumu publicēšanas un Romu.ee paziņojuma. Ja Klients 1 nedēļas laikā nepaziņo par atteikšanos no lietošanas tiesībām, tiek uzskatīts, ka viņš ir piekritis jaunajiem noteikumiem.

Papildu pakalpojumu cenrādis:

Transportlīdzekļa pacelšana ar autoiekrāvēju €20.

Transportlīdzekļa eksporta noformēšana šosejas birojā un reģistrācijas apliecības nosūtīšana pa pastu 30 €.

Tranzīta numuru formalizēšana: pēc līguma.

Maksa par auto novietošanu 5€ dienā.

Pakalpojuma maksa, norēķinoties skaidrā naudā, ir 0,6% no summas (minimālā maksa 5€)

Maksa par kravas automašīnas vai treilera novietošanu 15 € dienā.

*Cenām tiek pievienots PVN